ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން ވަގުތީގޮތުން ސަސްޕެންޑްކުރުން

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިންއާ ޙަވާލާދީ، "ގޮނޑިއާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ނެތް: ޢަލީ ހުސައިން" މި މައުޟޫޢުގައި 2018 އޮކްޓޫބަރު 05 ވަނަ ދުވަހު http://vnews.mv/103800 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަލީ ޙުސައިންއާ ސުވާލުކުރުމަށްފަހު، ޢަލީ ޙުސައިން ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިބެލުމުން، ބ. ކެންދޫ/ މުނިޔާގެ، ޢަލީ ޙުސައިންގެ މި ޢަމަލަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ 3.2 ގެ (ހ)، (ނ)، (ރ) އާ ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވާތީ، އެ ޤަވާޢިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ  (ނ) ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލު ބ. ކެންދޫ/ މުނިޔާގެ، ޢަލީ ޙުސައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން 2018 އޮކްޓޫބަރު 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 05 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް