ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-C/06 ޤަޟިއްޔާއިން ބެއްލެވި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރައްވައިފި

Gaziyya

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-SJ/01 އަމުރުގެ 01 ވަނަ ނަންބަރާއި 03 ވަނަ ނަންބަރާއި 04 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ބާޠިލުކޮށްދެއްވުން އެދި އެޓަރނީ ނެޖެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ އަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން "އެކްސް ޕާޓޭ" މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުއްވުމުން ބެލިފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކުރެއްވި ޙުކުމްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ވަނީ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ވިދާޅުވުމަށް