04 ފެބްރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

TwitterJA

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުނު ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހޯދަމުންގެންދާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމަކީ، އަދި އިސްވެ ދެންނެވުނު އަމުރު ނެރެ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނީ އިޖުރާއާތާ ޚިލާފަށް، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަގު ފަހިވާގޮތަށް ކަމަށްވާތީ، އެ އަމުރަކީ ބާޠިލް އަމުރެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ އަމުރާގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށާއި އަދި އެ އަމުރާގުޅޭ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީއްސުރެ އެ ކޯޓުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެނގޭގޮތަށް މައްސަލައިގެ ފައިލްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކު، މައްސަލައިގެ ފައިލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ވިދާޅުވުމަށް

sakarya escort