ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރައްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

Legal-Practitioners2016

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-RU/03ރޫލިންގ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި 2016 އޮކްޓޫބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައި ލީގަލް ފްރެޓަރނިޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ނަމުގައްޔާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ރައްދު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ފާހަގަ ކުރެއްވި ނުކުތާތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެންނަވައިފި

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިޞްލާޙުގައިވާގޮތުން، ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ޙާކިމުގެ ވަލީ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަދޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެވެ.

އަދި މީގެއިތުރުން ޤަވާޢިދުގެ 85 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުގައި، މީލާދީގޮތުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ކާވެނި ކޮށްދިނުމުގެކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓާއެކު ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.


ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް 

"ވޯލްޑް ޑޭ އަގެއިންސްޓް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް" ގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ފޮނުއްވާ ޚިޠާބު

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންމިދާ "ވޯލްޑް ޑޭ އަގެއިންސްޓް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް" ގެ މުނާސަބަތުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ، މި ލާއިންސާނީ ޢަމަލާދެކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންމިގެންދާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދެއްވާ ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލެއްވުން އެދި اللّـه سبحـانـه وتعـالىގެ  ޙަޟުރަތަށް ދުޢާ ދެންނެވުމެވެ.

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ނުވަތަ އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ، މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި ގަދަކަމުން އެމީހުންލައްވައި ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމާއި، މީހުން އަޅުވެތިކުރުވައި އެމީހުންގެ ކިބައިން ނާޖާއިރު މަންފާތައް ހޯދުން ހިމެނިގެންވާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލެކެވެ. މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން މީހަކު ގެންގުޅުމާއި، އެފަދަ ގޮތަކަށް މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، އަދި މިނޫންވެސް އަޅުވެތިކުރުންކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ގޮތްގޮތަށް މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރުމަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޢަމަލުތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިގެންދާ ކަންކަމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ލީގަލް އެއިޑް ކޮންފަރެންސް" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ލީގަލް އެއިޑް ދިނުމުގައި މިހާރު ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، މިގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުންނާއި، މިމަސައްކަތް ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯރޓްގައި މިއަދު ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދާ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކުން އެއްކިބާވެތިބުމަށް އަންގަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި

SC2

ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކުން އެއްކިބާވެތިބުމަށް އަންގަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންމިރޭ ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާނުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ކޯޓުތަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިނގާ ކަންކަމުގައި ޤާނޫނުތަކާއިޤަވާޢިދުތަކުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ހުރިހައި އެންމެންގެ ވެސް ޢަމަލުތަކާއި ބަސްމަގު ބެހެއްޓުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކުން އެއްކިބާ ވެތިބުމަށްތަކުރާރުކޮށް އަންގަމުން ދިއުމާއެކު ވެސް ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އެފަދަ ނިޔަތެއްގައި ޝަރީޢަތާ ގުޅޭކަންކަމުގައި ބަޔާން ދިނުމާއި މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމަކަށް ވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ޙައިޘިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކޮށް، އެފަދައެއްވެސް ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި ތަކުރާރުކޮށް އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މެދުޤާނޫނީގޮތުން އަޅާން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އަޅަމުން ގެންދާނެކަމުގައި ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ރަަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ

ramazangreeting-site

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އަރިސްކުރައްވައެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާބެހޭ ކޮންފަރެންސް

islamicminister02

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާބެހޭ ކޮންފަރެންސެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު އާއެކު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހުށަހެޅުއްވީ
"
التشريع الإسلامى فى شئون الدولة والقضاء" – އިސްލާމިކް ލެޖިސްލޭޝަން އިން ދަ އެފެއާޒް އޮފް ސްޓޭޓް އެންޑް ޖުޑީޝަލް ޕަވަރ" ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ ޤައުމުތައް ހިމެނޭ ކޮންފަރެންސެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޖުޑީޝަރީގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚިޠާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިއްވަވައިދެއްވައިފި

IMG 6531

ޖުޑީޝަރީގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚިޠާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިއްވަވައިދެއްވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަރީގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚިޠާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިއްވަވައިދެއްވާފައިވަނީ ޖުޑީޝަރީ އަހަރު 2016 އިފްތިތާޙްކުރުމަށްޓަކައި ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާއިތުވި 2015 ވަނަ އަހަރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަމާ އެކު ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި، ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޢަދުލުއިންޞާފަށް ވާޞިލު ވުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފަހި ކޮށްދީ އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވާކަމާއި، ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމާއި، އެ ނިޒާމުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް، ޏ. ފުވައްމުލަކު، މުރަކަ، ދަޑިމަގު، އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު މާޖިދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް އަޙުމަދު މާޖިދު ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 26 އޭޕްރިލް 2016 ގައެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކޮމަންވެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ.ޖޮސެޕިން އޮޖިއަމްބޯ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

sccjcommonwealth2016

ކޮމަންވެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ ޖޮސެޕިން އޮޖިއަމްބޯ މި މަހުގެ 9 އިން 11 އަށް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
bursa escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort halkali escort etiler escort beylikduzu escort sisli escort sirinevler escort istanbul escort sirinevler escort esenyurt escort sirinevler escort sirinevler escort avcilar escort istanbul escort beylikduzu escort bakirkoy escort beylikduzu escort atakoy escort avcilar escort sirinevler escort findikzade escort porno porna brazzers porno turk pornosu porno izle hd porno
sex watch
porno