ރަަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ

ramazangreeting-site

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އަރިސްކުރައްވައެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާބެހޭ ކޮންފަރެންސް

islamicminister02

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާބެހޭ ކޮންފަރެންސެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު އާއެކު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހުށަހެޅުއްވީ
"
التشريع الإسلامى فى شئون الدولة والقضاء" – އިސްލާމިކް ލެޖިސްލޭޝަން އިން ދަ އެފެއާޒް އޮފް ސްޓޭޓް އެންޑް ޖުޑީޝަލް ޕަވަރ" ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ ޤައުމުތައް ހިމެނޭ ކޮންފަރެންސެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޖުޑީޝަރީގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚިޠާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިއްވަވައިދެއްވައިފި

IMG 6531

ޖުޑީޝަރީގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚިޠާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިއްވަވައިދެއްވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަރީގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚިޠާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިއްވަވައިދެއްވާފައިވަނީ ޖުޑީޝަރީ އަހަރު 2016 އިފްތިތާޙްކުރުމަށްޓަކައި ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާއިތުވި 2015 ވަނަ އަހަރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަމާ އެކު ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި، ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޢަދުލުއިންޞާފަށް ވާޞިލު ވުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފަހި ކޮށްދީ އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވާކަމާއި، ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމާއި، އެ ނިޒާމުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް، ޏ. ފުވައްމުލަކު، މުރަކަ، ދަޑިމަގު، އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު މާޖިދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް އަޙުމަދު މާޖިދު ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 26 އޭޕްރިލް 2016 ގައެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކޮމަންވެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ.ޖޮސެޕިން އޮޖިއަމްބޯ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

sccjcommonwealth2016

ކޮމަންވެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ ޖޮސެޕިން އޮޖިއަމްބޯ މި މަހުގެ 9 އިން 11 އަށް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

IMG 6072

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މރ. އަކިލޭޝް މިޝްރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައެވެ.

india

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަތުމާގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި ސަރކިއުލަރ އާ ގުޅޭ

supreme

އިނގިރޭސި ބަހާއި ޢަރަބި ބަހުން ހުންނަ ޑޮކިއުމަންޓްތައް، އޭގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހުށަނޭޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަނެ، މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި އެނޫން ބަސްބަހުން ލިޔެފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް މަތީގައި ބުނެވިފައިވާ ދެ ބަހުންކުރެ ބަހަކުން، އޭގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އެފަދަ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަނެ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މރ. އަތުލް ކެޝަޕް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިއަހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

CJUS

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މރ. އަތުލް ކެޝަޕް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އަރިއަހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު 11:45 ގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް 2015/2016 އާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނާ ގުޅޭ

supreme

އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން 23 ފެބުރުވަރީ 2016 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް 2015/2016: ދަ ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ވޯލްޑްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ގައި އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް، އަދި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތެއްގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 02 މާރޗް 2016 ގައި ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

02 މާރިޗު 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން 23 ފެބުރުވަރީ 2016 ގައި ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓް 2016/2015: ދަ ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ވޯލްޑްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް (އިންޑެކްސް ނަމްބަރ: (POL10/2552/2016) އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

 

02 މާރިޗު 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސްބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް

mersin escort
antalya bayan escort
escort ankara
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
istanbul escort istanbul escort sirinevler escort istanbul escort beylikduzu escort
sex watch
mobile porn
istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort halkali escort etiler escort beylikduzu escort sisli escort sirinevler escort istanbul escort sirinevler escort sisli escort esenyurt escort sirinevler escort sirinevler escort avcilar escort istanbul escort beylikduzu escort