"ހައްދުންމަތި ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢަކަށް، މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ސެމިނަރ ފެށިއްޖެ

L Atoll Together201801

ލ. އަތޮޅަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، "ހައްދުންމަތި ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢަކަށް، މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން" މި ނަމުގައި ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިސްނަންގަވައިގެން، ލ.އަތޮޅުގައި ހުރި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއް ދުވަހުގެ ސެމިނަރ ލ. ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ "ގުރަހަ" މާލަމުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

L Atoll Together201803

މި ސެމިނަރ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވަނީ، މުއައްސަސާތަކުން ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާމެދު ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވައިލެވޭ ސެޝަންތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުޅި ހައްދުންމައްޗަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ވެއްޓަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ހައްދުންމަތީގައި ހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބައިވެރިންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ބަދަލުކުރުންވެސް މި ސެމިނަރގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

L Atoll Together201804

ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި މުޅި އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފެށުމެއްގެ ގޮތުން މިއަދު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ސެމިނަރގައި، ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި، ޕަބްލިކް ވޯރކްސް ސަރވިސް ފޮނަދޫ ސައިޓް އާއި، ލ. ފޮނަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި، މ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ އާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ލ. ފޮނަދޫ ބްރާންޗް އާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ލ. ރީޖަނަލް ބްރާންޗް އާއި، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި، ކައްދޫ ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ އާއި، މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އާއި، ލ.ގަން-ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާއި، ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި، ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި، އިހައްދޫ ސްކޫލް އާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ލ.ގޮފި އާއި، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ) ލ.ފޮނަދޫ ބްރާންޗް އާއި، ލ. ފޮނަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރ އާއި، ލ. ގަމު ކަސްޓަމްސް ޕޯސްޓް އާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިތުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިސް ބައެއް ވެރިން ބައިވެރިވެލައްވައެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno