ލ އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްދަނީ

Latoll01

ލ. އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ހިންގޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ލ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 12 މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، ލީގަލް މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވާ މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

latoll02

މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާނީ، މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ ސެޝަންތަކެއްވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. މިގޮތުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ މައްޗަށް ތަފްޞީލީ ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް، މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

latoll03

latoll04

latoll05

latoll06

2016 މޭ 30 އިން 31 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް އެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno