ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޖާގަ ތަނަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި

 new

ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢިދު، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) އާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މ.ޑ މުޙައްމަދު ސައިމަން ވިދާޅުވީ، ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމށާއި ދާދި އަވަހަށް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ތަނަވަސް ވެގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ޖުޑީޝަރީއަށް ހުޅުމާލެއިން ބޭނުންވާ އިތުރު ބިންތަކާގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ރ. ވާދޫ ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

vaadhoo 33

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސެއިން ޢަލީ، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢީދާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ޢަލީ ވަނީ، ވާދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅުއްވާ ތަޞައްވުރު ޙިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ އެއްއިންވެގެން ހިނގަމުން އަންނަ ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި، އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާ އެއްގޮތަށް ރަށުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކޯޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށާއި، އެކަމަށް ކައުންސިލުން މިހާރު ބިމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމުގައިވެސް އޭނާ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno