އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އެކުވި މާހެފުން

adhtollm01

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވާތީއާއި، އަދި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު ޙުސައިން މިފަދަ ކަންކަމަށް ދެއްވާ ތަރުހީބާއި އެއްބާރުލެއްވުމާ އެކު، އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، "އދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އެކުވި މާހެފުން – 1437" އދ.މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ރ. އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އާއިލީ މާހެފުން 1437

RatollM01

ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް އެކި ކޯޓުތަކުން ބާއްވަމުން ގެންދާ މާހެފުމުގެ ޙަރަކާތަކީ، ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި ފަދައިން، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިޙްތިރާމުކުރާ، އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރާ އެކުވެރި ބަޔަކު އުޅޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރެވޭނޭހެން އެންމެން ގުޅިގެން އާއިލީ ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި، ރ. އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މިއަދު ވަނީ އާއިލީ މާހެފުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އާއިލީ މާހެފުން 1437

Latoll01m

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ، އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރާ އެކުވެރި ބަޔަކު އުޅޭ ދާއިރާއަކަށް ހެއްދެވުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ބ. ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އެކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުން

Kendhoo02

ބ. އަތޮޅު ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު  އެކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ކޯޓުގެ ހިންގުން، 26 މެއި 2016 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ލ އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްދަނީ

Latoll01

ލ. އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ހިންގޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ލ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 12 މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، ލީގަލް މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވާ މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުން

naifaru0102

ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށް، މިއަދުން ފެށިގެން ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދާނީ އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައެވެ.

ދެބުރިއަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކީ ޝަރީޢަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ދެ ކޯޓު ރޫމާއި، ދެ މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމާއި، އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ބަޔަކާއި، ކޮންފަރެންސް ހޯލަކާއި، އަރުޝީފަކާއި، ސްޓޯރ ރޫމެއްގެ އިތުރުން، ވަކީލުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ބަޔަކާއި، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބަޔަކާއި، އެކޮމަޑޭޝަން ރޫމެއްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯޓެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

naifaru0100

ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިންގުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތަށް ކޯޓުގެ ހިންގުން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ކޯޓުގެ ހިންގުން އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓީމެއް ޅ. ނައިފަރަށްގޮސް އެމަސައްކަތުގައި ދަނީ ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުން

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިއުމާގުޅިގެން މިއަދު (25 އެޕްރީލް 2016) ގެ 13:00 އިން ފެށިގެން 4 ގަޑިއިރަށް އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާތީ، މިއަދު ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް މިރެއަށް ރީޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

 

thinadhoomc02

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ކޯޓު ހިންގުން އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުން ފެށިގެން ދިޔައީ މިއަދު ބޭއްވުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކުންނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ގދ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާ ހިންގެވުމާއި ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަންއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

 

thinadhoomc02

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ކޯޓު ހިންގުން އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުން ފެށިގެން ދިޔައީ މިއަދު ބޭއްވުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކުންނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ގދ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާ ހިންގެވުމާއި ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަންއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

Thinadhoomc

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ، އަދި ޒަމަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައިހިފައިގެން އަވަސްކަމާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއްދޭ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކޯޓުން ރާވާފައިވާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން 28 މާރިޗު 2016 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno