ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މެމްސް ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

CN1IwtJUYAAePXQ.jpg large

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައި ސޮފްޓްވެއަރ "މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" (މެމްސް) ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ތަޢާރަފުކޮށް ބޭނުން ކުރާން ފަށައިފިއެވެ. ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މެމްސް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ކުރާންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ނެޓްވޯރކިންގ، އައި.ޓީ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން 01 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު އެކޯޓަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައެވެ.


މެމްސް ސޮފްޓްވެއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް އަތޮޅު ވެރިކަންކުރާ  12 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މެމްސް ތަޢާރަފުކޮށް ބޭނުން ކުރާން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މެމްސް ސޮފްޓްވެއަރ ފުރަތަމަ ތަޢާރަފުކޮށް ބޭނުން ކުރާން ފަށާފައިވަނީ ޏ. ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި އދ. މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި، ޑިސެމްބަރު 2012 ގައެވެ. ޏ. ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި އދ. މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިތުރުން މިއަދާ ހަމައަށް ތިރީގައި މިވާ ކޯޓުތަކުގައި މެމްސް ސޮފްޓްވެއަރ ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ.  


1.    ހއ. ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
2.    ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
3.    ނ. މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
4.    ރ. އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
5.    ކ. ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
6.    ވ. ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
7.    ތ. ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
8.    ގއ. ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
9.    ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
10.    ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު


"މެމްސް" އަކީ ކޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއަކަށް ވާއިރު އެއާ ވަކީން ކޭސް މެނޭޖްކުރުމަށް ކޯޓު މޮޑިއުލްއެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. ކޯޓު މޮޑިއުލްއަކީ ކޮންމެ ކޯޓަކަށްވެސް، އެކޯޓެއްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތަށް ޑިޒައިން ކުރެވޭ މޮޑިއުލްއެކެވެ.
މެމްސްއާއި ކޯޓު މޮޑިއުލްއަކީ ކޯޓާއި ކޭސް މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ ވަޞީލަތެއްކަމަށްވާއިރު އެބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ޒަމާނީ ގޮތަށް ކޯޓާއި ކޭސް މެނޭޖް ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ފެންވަރުގައި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދޭ ގޮތަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.