11 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައި ވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއުތަކުގެ ދަށުން، މި ވަގުތު 11 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދަވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ހދ. ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ގދ. ނަޑައްލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ލ. މާބައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓާއި، ގއ. ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، އދ. ފެންފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ހއ. މާރަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ރ. ރަސްމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ގއ. ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށެވެ.

އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ ކޯޓުތަކަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައި ވާ ކޯޓުތަކެކެވެ. އެގޮތުން، މި ކޯޓުތަކުގައި ސްޓޭންޑަރޑައިޒް ކުރެވިފައި ވާ ކޯޓްރޫމްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. އެ ކޯޓްރޫމްތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ވަސީލަތްތައް ވެސް ގާއިމު ކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ 11 ކޯޓުގެ އިމާރާތް ވެސް މި ހިނގާ 2014 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ކޯޓުތަކުގެ އިމާރާތުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ނިމި، މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ އިމާރާތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެވެ.

މިހާރު މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދާ 11 ކޯޓު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް ޖުމުލަ 24,282,138.06 ރުފިޔާ ޚަރަދު ވާ ކަމަށް ވެސް ޑީޖޭއޭގެ އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ކޯޓު އިމާރާތްތަކުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން، ކުރީން މަސައްކަތް ފެށިފައި ހުރި ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 5 ކޯޓެއްގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވި، އެ އިމާރާތްތައް ވަނީ ބޭނުން ކުރެވޭން ފެށިފައެވެ. އެއީ ފ. މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ދ. މާއެނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓާއި، ކ. ގުޅީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ކ. ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެވެ.

އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުން ދާ ކޯޓުތަކުގެ އިތުރުން، 7 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބީލަމަށް ލުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވިފައި ވާ ކަމަށް ވެސް ޑީޖޭއޭގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ބީލަމަށް ފޮނުވިފައި ވަނީ ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ކ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ރ. އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ދ. މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ލ. އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކެވެ.
ކޯޓު އިމާރާތުގެ ވަށައި ފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް މި ވަގުތު 6 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގައި ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށް ވެސް ޑީޖޭއޭގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 1,894,712.94 ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެކެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno