އިޢުލާން – ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް ސ.ހުޅުދޫއާއި، ސ.މީދޫއިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 3 ގޭގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 20 ޑިސެމްބަރ 2015 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން 7786365 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށް