ހަފުތާ ބަންދުގައި ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމާގުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ދަށުކޯޓުތަކުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާ ބަންދުގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް