ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން

LawyersOath02.jpg

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް