މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާ އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާން

PressRelease31-12-2018.jpg

31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް