ފަނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ 2018 ނިންމާލައިފި

FandiyaarungeMahasintha201833

ޤަޟާއީ އަހަރު އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އިންތިޒާމްކުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ 2018 ނިމިއްޖެއެވެ.

2018 ޖުލައި 02 އިން 03 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި މަހާސިންތާއަކީ، ޝަރުޢީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ، އެ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

FandiyaarungeMahasintha201801

FandiyaarungeMahasintha201802

މި އަހަރުގެ މަހާސިންތާގައިވެސް މުހިންމު މައުޟޫޢުތަކަކަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރޭގައި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އެކަށޭނަ އަވަސް ނިޒާމެއްގެތެރެއިން އެކަންކަން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީ އަދި އިދާރީގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމާއި، ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމާއި، ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރުޢީ އަދި އިދާރީގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

FandiyaarungeMahasintha201811

FandiyaarungeMahasintha201813

FandiyaarungeMahasintha201819

FandiyaarungeMahasintha201820

FandiyaarungeMahasintha201817

އަދި މީގެއިތުރުން، ފަނޑިޔާރުންގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާގުޅޭގޮތުން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއާއެކު ޚާއްޞަ ސެޝަނެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

FandiyaarungeMahasintha201804

މި މަހާސިންތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި އެ ދާއިރާތަކުން ކަނޑައެޅުއްވި މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno