ޖުޑީޝަރީ ރަން 2018 : ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތް

Stillshotsmv 3

"ޖުޑިޝަރީ ރަން 2018" ގެ ނަމުގައި 05 މެއި 2018 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ދުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ދުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ، ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތަކާއެކު އެއް މާޙައުލެއްގައި އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރި މި ޙަރަކާތުގައި ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއިލާތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 300 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގަތެވެ.

"ޖުޑިޝަރީ ރަން 2018" ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ޙަރަކާތުން ލިބުނު ފައިސާ، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Stillshotsmv 1

Stillshotsmv 4

Stillshotsmv 6

Stillshotsmv 7

Stillshotsmv 8

Stillshotsmv 10

Stillshotsmv 11

Stillshotsmv 12

Stillshotsmv 13

Stillshotsmv 14

Stillshotsmv 15

 

Stillshotsmv 17

Stillshotsmv 18

Stillshotsmv 19

Stillshotsmv 20

Stillshotsmv 26

Stillshotsmv 27

Stillshotsmv 29Stillshotsmv 30Stillshotsmv 31Stillshotsmv 32Stillshotsmv 35Stillshotsmv 36Stillshotsmv 16