ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން

LawyersOathtaking2018 2

އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް