ކުށުގެ ރެކޯޑާއި، ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމާގުޅޭ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކުށުގެ ރެކޯޑާއި، ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރާ ފޯމުތަކުގައި ތައްގަނޑު ޖަހައިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދޫކުރަމުން ދަނީ އެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި، ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ފިޔަވައި، އެހެން ކޯޓުތަކުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި، ދަރަނިގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް