"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ" އުފެއްދުމަށް ނިންމަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފެއްދުމަށް 2019 މޭ 21ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވުމާގުޅިގެން، މި ޖަމްޢިއްޔާ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ވަނީ 2019 މޭ 26 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމް ފުރުމުގެ ގައިޑްލައިން ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވުމަށް ޙަވާލުކޮށްފި

FamilyLegalClinicGuideline2019.jpg

ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް، އެ ކްލިނިކްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައި އިފްތިތާޙްކޮށްފައިވާ "ޢާއިލާއާ ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެދި  ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރުމުގެ ގައިޑްލައިން" ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އިން މިއަދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ހަފުތާ ބަންދުގައި ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމާގުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ދަށުކޯޓުތަކުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާ ބަންދުގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ މި އަހަރު ފުރަތަމަ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ބާއްވައިފި

OathCeremony01-2019-01.jpeg

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-RU/03 ރޫލިންގ) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާ އާއި 5 ވަނަ މާއްދާ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން 104 ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ މިރޭ ދެއްވައިފިއެވެ.

މ.ތީމުގޭގައި މިރޭ ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި މި އަހަރު ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ރަސްމިއްޔާތެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީދާއިރާ އަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ރިޓަޔަރޑް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދުވާފިރު ގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވުން

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ސ.ފޭދޫ އިރުދޭމާގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވާފިރު ބޭސްފަރުވާއަށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވަނިކޮށް، 10 ޑިސެންބަރު 2018 ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަލްމަރްޙޫމްގެ ޢާއިލާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައެވެ.

ސ.އަތޮޅު ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ ވަޒީފާއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަޙްމަދު ވާފިރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރކުރެއްވީ ޢުމުރުފުޅުން 70 އަހަރު ފުރުމާގުޅިގެންނެވެ. އަތޮޅު ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ އިތުރުން ސ.ފޭދޫ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމާއި، ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމާއި، އެ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަން އަޙްމަދު ވާފިރު ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރެއްވި އިރު އަޙްމަދު ވާފިރު ހުންނެވީ ސ.ފޭދޫ ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގެ މަޤާމުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno