ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައިލައިފި

MJACourtOfficers2019-01.jpeg

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން އެވެ.

MJACourtOfficers2019-09.jpeg

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީނު ލިބިގެންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބެންޖެހޭ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިދެވޭނޭހެން ޕްލޭންކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޯޓަށް އަންނަ ކޮންމެ މީހަކާމެދު އިޙްތިރާމާއި އަދަބުވެރިކަމާއެކު މުޚާތަބުކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

MJACourtOfficers2019-08.jpeg

MJACourtOfficers2019-07.jpeg

2019 ޑިސެންބަރު 3ން 4ށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމަކީ ހުރިހާ ކޯޓެއްގައި ވެސް ކޯޓު އޮފިސަރުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތް އެއްގޮތް ކުރުމެވެ. އަދި ޢަދުލުއިންސާފާ ހަމައަށް ވާސިލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ވެސް އެއްހަމައަކުން އެންމެންނާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ފަދައަކުން ހުރިހައި ކޯޓު އޮފިސަރުން ވަޒީފާގެ މާޙައުލަށް އަހުލުވެރިކޮށް ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާތައް ޙިއްޞާކުރުމެވެ.

ޖުމްލަ 42 ބައިވެރިންނާއެކު ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީއާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީންއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝުޖާއު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޝިދުއެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno