ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާބެހޭ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި

MJA-DhAtoll2019-01.jpeg

އއ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ އަދި ލ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރެއް ފަށައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދ އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ސެމިނާރު އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ނަޒީރު އެވެ.

MJA-DhAtoll2019-02.jpeg

މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ މި ސެމިނާރަކީ، 2017 ވަނަ އަހަރު ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސްގެ މާލީ އެހީގައި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީން ހިންގި ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ކޮންސަލްޓަންސީގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖަޖެއް ކަމަށްވާ މެލްކަމް ހަވާރޑް ސިމަންސް އެކުލަވައިލެއްވި ރޯލް އައުޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޒޯނެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނަށާއި، ކަމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ބާއްވަމުންދާ ސިލްސިލާ ސެމިނާރުތަކުގެ ތެރެއިން، 2019 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމިނާރެކެވެ.

MJA-DhAtoll2019-03.jpeg

މި ސެމިނާރުގެ މަޤްޞަދަކީ، މި ސެމިނާރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން މި ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުއި، މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް، އެއްގޮތްކުރުމެވެ. އަދި މިކަމާބެހޭ ގޮތުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ސެމިނާރުގެ ބައިވެރީންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.