ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި

MJABAtoll20194.jpg

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނަރއެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ސެމިނާރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2019 އޯގަސްޓް 31 އިން  ސެޕްޓެންބަރު 04 އަށް ބ.އޭދަފުށީ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރގައެވެ.

މި ސެމިނަރގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އާއި، އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ރ، ބ، ޅ، ކ، އަދި އދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު ތަންފީޛްކޮށް ތަޠުބީޤް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަނެ، އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދައިދީ، މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކޮށް ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމެވެ.

MJABAtoll20192.jpg

MJABAtoll20193.jpg

MJABAtoll20195.jpg

ޖުމްލަ 42 ބައިވެރިންނާއިއެކު 05 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނަރުގައި ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާނީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު އާއި ޑްރަގްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް އެވެ.

މި ސެމިނާރުގެ އިތުރުން، ރ، ބ، ޅ، ކ، އދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖިނާއީ އިޖްރާއަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމިނާރެއް 25 އޯގަސްޓް އިން 29 އޯގަސްޓް 2019 އަށް  ބ. އޭދަފުށީގައި ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވި ފައެވެ.