ސެމިނާރ އޮން ޖަޖްކްރާފްޓް، ޖުޑީޝަލް ސްކިލްސް އެންޑް ޖުޑީޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ފެށިއްޖެ

01MJAJudgcraft2018.JPG

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަޖްކްރާފްޓް، ޖުޑީޝަލް ސްކިލްސް އެންޑް ޖުޑީޝަލް މެނޭޖްމަންޓް އާ ބެހޭ ސެމިނާރެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސެމިނާރުގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ އެކު ޖުމްލަ 19 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

04MJAJudgcraft2018.JPG

04MJAJudgcraft2018.JPG

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

Orientation01.jpg

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް 03 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ލީގަލް ޕްރޮފެޝަނަށް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މަޢުލޫމާތު ދެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، އިންޓްރަޑަކްޝަން ޓު ދަ ލީގަލް ޕްރޮފެޝަންސް، މެނޭޖިންގ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް، އެތިކްސް ފޯ ލޯޔަރސް އެންޑް ކޮންޓެންޕްޓް އޮފް ކޯޓު ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކޯޓުތަކުގެ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޢޫލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރު

MJA Photo 04.jpeg

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރުގެ ނަމުގައި  ސެމިނާރެއް ފަށައިފިއެވެ. 2018 ނޮވެންބަރު 24 އިން 28 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސެމިނާރުގެ މަޤުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުންނާއި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކޮށް، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިޖުރާއީގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރު

MJA-PCode-Hdh2018-01.JPG

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރުގެ ނަމުގައި  ސެމިނާރެއް ފަށައިފިއެވެ. 2018 ނޮވެންބަރު 18 އިން 22 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސެމިނާރުގެ މަޤުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުންނާއި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކޮށް، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-RU/03 (04 ނޮވެންބަރު 2015) ރޫލިންގ އިން އެކަށައަޅާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ހިންގާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ސެމިނާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ، ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ސެމިނާރެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ސެމިނާރުގެ މަގުސަދަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ އެންމެހާ މުއައްސަސާތައް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާ އެކު، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތައް އުނގަންނަވައި ކުޑަކުދީންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރާނެ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތި ވާ ގޮންޖެހުންތައް ހިއްސާކޮށް އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކުރިއަށްގެންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ސެމިނާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ސެމިނާރު ފެށިއްޖެއެވެ.

ޔުނިސެފްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާ އެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ޔުނިވަރސިޓީ ގދ. އަތޮޅު ކެމްޕަހުގެ ހޯލްގައި 2018 އޮކްޓޫބަރު 14 އިން 18 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ސެމިނާރުގެ މަގުސަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ އެންމެހާ މުއައްސަސާތައް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާ އެކު، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ހިއްޞާކޮށް، ފަނޑިޔާރުންނާއި ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކުރުމާއި، ކުޑަކުދީންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރާނެ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތި ވާ ގޮންޖެހުންތައް ހިއްސާކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ސެމިނާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

Civil Procedure2

2018 ސެޕްޓެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 05 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭ ސެމިނާރުގެ ސެޝަންތައް މިއަދުވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރުން، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ 30 މެޖިސްޓްރޭޓުން ހިމެނޭގޮތުން ޖުމްލަ 60 ބައިވެރިންނާއެކު ކުރިއަށްދާ މި ސެމިނާރުގައި މިއަދު ކުރިއަށްދަނީ މި ސެމިނާރުގެ 8 އަދި 9 ވަނަ ސެޝަނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ސެމިނާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

Civil Procedure MJA 1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މި މަހުގެ 16 އިން 20 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭ ސެމިނާރު މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފައެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ސެމިނާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކޮމަރޝަލް ލޯއާ ބެހޭ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް ސެމިނާރު

TOTComomercialLaw1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ކޮމަރޝަލް ލޯއާ ބެހޭ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ސެމިނާރެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ސެމިނާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި، މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް ސެމިނާރެކެވެ. މި ސެމިނާރުގެ މަގުސަދަކީ ކޮމަން ލޯ އާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ކޮމަރޝަލް ލޯގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތާމެދު ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި، މި ފަދަ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހިންގާނެ ޓްރެއިނަރުން ތައްޔާރު ކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް ސެމިނާރު

TOT Crpc

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި، މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންނެވި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް ސެމިނާރެވެ. މި ސެމިނާރުގެ މަގުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހިންގާނެ ޓްރެއިނަރުން ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމަކީ ކޯޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ސެމިނާރެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno