ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ޤާނޫނީ ވަކީލް ގއ.ވިލިނގިލި / ބީޗްހައުސް އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝާހް އަށް އަލުން ދީފި

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް