ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 100 ރަށް ގުޅާލައި، ކޯޓުތައް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް !

nec1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި (ދިރާގު) ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިޔަށް ގެންދާ 101 ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގުޅާލުމުގެ ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންމެ ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއް، އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކަކުން ގުޅާލައިފިއެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ގުޅާލާފައިވާ މި 100 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ދިރާގުން ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި 100 ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހައި ސްޕީޑް ލިންކެއް އެ ކޯޓު ތަކާއި، މި ޑިޕާޓްމަންޓާއިދެ މެދު ޤާއިމްކޮށް، އިންޓްރާނެޓް، އިންޓަނެޓް، އަދި ޕީއޭބީޢެކްސްގެ ޚިދުމަށް ދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވޭ މިފަދަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ބޮޑު ވައިޑްއޭރިއާ ވިއުގައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މައިގަނޑު ތިން ޚިދުމަތެއް ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ، ކްލައުޑް ވޮއިސް/އޯޑިއޯ-ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ޚިދުމަތާއި، ހައި އިންޓްރާނެޓް ލިންކް އަދި އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، މި ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުގެ މުވާޞަލާތު ބަދަލުވެގެންދާނީ އައި.ޕީ ފޯން ނެޓްވޯރކަކަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކަކުން ގުޅާލެވޭ 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ދެމެދު ހައިސްޕީޑް އިންޓްރާނެޓް ލިންކެއް ޤާއިމްކުރެވި، އެކަށީގެންވާ ބޭންޑްވިތެއްގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ކަށަވަރުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ފެކްސް ފޮނުވުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައި ސޮފްޓްވެއަރ މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޑޭޓާ ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މިނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭ 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ސަރުކާރުގެ އީ-ގަވަރމަންޓް ނެޓްވޯކަށް އެކްސެސް ވެވޭނެ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. މީގެ ކުރިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތަކުގެ ތެރެއިން ޖެމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބެނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް:
ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް:

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno