ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކައުންޓަރިންގ ޓެރަރިޒަމް ފަށައިފި

1st.JPG

ޤަޟާއީ އަހަރު 2018 އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކައުންޓަރިންގ ޓެރަރިޒަމް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ މަޤުޞަދަކީ، ޓެރަރިޒަމް އަކީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކަލަކަށް ވާއިރު، ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުމާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، އެ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ދާ މި ކޮންފަރެންސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމްލަ 8 ސެޝަންއެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ސެޝަން އަކީ ކޮންފަރެންސްގެ މައުޟޫޢު ތަޢާރަފްކުރުމެވެ. އެ ސެޝަންގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލީގަލް ފްރޭމްވޯކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ނިޒާމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނެއެވެ.

2nd.JPG

ދެވަނަ ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެ ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުންނެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކަކީ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދަން އުނދަގޫ މައްސަލަތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާގުޅޭގޮތުން މި ސެޝަންގައި  މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ.

3rd.JPG

ތިން ވަނަ ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ގުޅިގެން ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ސެޝަންގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވާނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުންނެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައްޔާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ.

4th.JPG

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އެންމެ ބަލައިގަނެވިފައިވާ ވިސްނުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ރެސްޓޮރޭޓިވް ޖަސްޓިސްގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ރިހެބިލިޓެޓްކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުން ކަމަށްވުމާއެކު، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ތެރެއިން އެފަރާތްތައް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި، ތަންފީޛޫކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮންފަރެންސްގެ ހަތަރުވަނަ ސެޝަންގައި މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ. މި ސެޝަންގައި ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ގުޅިގެންނެވެ.

ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކައުންޓަރިންގ ޓެރަރިޒަމްގެ ދެވަނަ ދުވަހު، މި މައުޟޫޢުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 2 ބޭފުޅެއްގެ ލެކްޗަރ ހުށަހަޅުއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެގޮތުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި 30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަރވިންދަރ ކޯ ސަމްބާ އާއި މެލޭޝިޔާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ކުއްލިޔާ އޮފް ލޯވްސްގެ ޑީން ޕްރޮފެސަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ނާޤިބް އިޝަން ޖާން ލެކްޗަރ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ނިމިގެންދާއިރު، ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުގައްޔާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައްޔާއި، ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމުގައި ދިމާޥަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ގޮތުގައި ކޮންފަރެންސްގެ ސެޝަންތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، އެ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޝޯރޓް ޓަރމް، މީޑިއަމް ޓަރމް އަދި ލޯންގް ޓަރމް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ހިމެނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީންނާއި، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުން މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، ކޯޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ކަމާގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ގޮތުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އާއި، މޯލްޑީވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އާއި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ-ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެގޮތުން މި ކޮންފަރެންސްގައި ޖުމްލަ 76 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑަގަންނަވައެވެ.

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno