ޝަރުޢީދާއިރާ އަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ރިޓަޔަރޑް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދުވާފިރު ގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވުން

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ސ.ފޭދޫ އިރުދޭމާގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވާފިރު ބޭސްފަރުވާއަށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވަނިކޮށް، 10 ޑިސެންބަރު 2018 ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަލްމަރްޙޫމްގެ ޢާއިލާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައެވެ.

ސ.އަތޮޅު ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ ވަޒީފާއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަޙްމަދު ވާފިރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރކުރެއްވީ ޢުމުރުފުޅުން 70 އަހަރު ފުރުމާގުޅިގެންނެވެ. އަތޮޅު ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ އިތުރުން ސ.ފޭދޫ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމާއި، ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމާއި، އެ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަން އަޙްމަދު ވާފިރު ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރެއްވި އިރު އަޙްމަދު ވާފިރު ހުންނެވީ ސ.ފޭދޫ ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގެ މަޤާމުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓާއި ބައެއް ސުޕީރިއާ ކޯޓުތައް ރިސެސް އަށް ހިނގައްޖެ

Justice Building

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ބައެއް ސުޕީރިއާ ކޯޓުތައް ރިސެސް އަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ކޯޓުތައް ރިސެސް އަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޒީރު ހަމަޖައްސަވައިފި

Judicial Administrator Dr. Abdulla Nazeer 2018.jpg

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް މ. އެމޭޒަން، ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޒީރު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާއަކީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެވެ. ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ.

2018 ނޮވެންބަރު 28 ދުވަހުން ފެށިގެން، ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޒީރު މި މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭ ފޮޓޯތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭ ފޮޓޯތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ.

ޝަރުޢީ އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ކޯޓެއްގެ އެތެރެ ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯ ކުރުމަކީ، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 8، 9، 13(ހ)، އަދި 15 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބަލާއިރު، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލެއްކަމަށްވާތީ، އެ ޢަމަލު ކުށްވެރިކޮށް، ކޯޓުތަކުގެ ހައިބަތާއި ކަރާމަތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަން އަތުވެދާ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށާއި، އަދި  ބުނެވިދިޔަ ޢަމަލަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލަކަށްވާތީ، އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން އެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭ ފޮޓޯތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ނޫސްބަޔާން ވިދާލުވުމަށް

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙުސައިން ޝަމީމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

2018 ސެޕްޓެންބަރު 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކުރެވުނު ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމްގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 2018 ސެޕްޓެންބަރު 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ އަލުން ދެވިފައެވެ.

ޙުސައިން ޝަމީމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވައިލުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ 2018  ސެޕްޓެންބަރު 01 ވަނަ ދުވަހު ޙުސައިން ޝަމީމްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ޓްވިޓާ (@HuShameem) އެކައުންޓުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްއާ ގުޅިގެން ޙުސައިން ޝަމީމްއާ ސުވާލުކުރުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން ޙުސައިން ޝަމީމް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލި ބެލުމުން، ޙުސައިން ޝަމީމް ގެ އެ ޢަމަލަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ 3.2 ގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވާތީ، އެ ޤަވާޢިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން 13 ސެޕްޓެންބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 03 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކުރެވިފައިވަނިކޮށް، ޙުސައިން ޝަމީމް، އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދި އެފަދަ ކަމެއް މީގެފަހުން ތަކުރާރު ނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދީ، 2018 ސެޕްޓެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާތީ، ކޯޓުތަކާއި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ، އެ ފަދަ ކަމެއް އިތުރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން މަނާކުރެވޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީ، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތާއި ޤަދަރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުނުކުރުމަށް ޙުސައިން ޝަމީމްއަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ، މިގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުމަށް ފަހުގައެވެ.

އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް

 

 

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޤާނޫނީ ވަކީލު ސ. މީދޫ ހަސަންކާރިގެ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުން، 2018 ސެޕްޓެންބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވުމާގުޅިގެން، މިއަދުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno