ކިއުބީ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކިއު ނަންބަރު ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެ

ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ޙިދުމަތް ހޯދޯފަރާތް ތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް އެކިކަންކަމުގައި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަގޮތް ހޯދައިދިނުމަށާއި ޢާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތް އަވަސްކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިއަދު ކިއު ނަންބަރު ސީދާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އައިސް ނެގުމުގެ އިތުރުން ކިއުބީ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ނަންބަރު ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

 

hgh.jpg

 

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރު، ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ހުސައިން މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފިއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/09 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު) އަދި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީން ބާއްވަމުން ގެންދާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެތެރެއިން 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ތަމްރީނު ނުކުރެވިތިބި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައި ދެއްވަމުން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ހުސައިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިފަދަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަ ކުރަށްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ތަނބަކީ ޤާނޫނުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަޙުލުވެރިވެލައްވައިގެން ތިއްބެވުމާއިއެކު ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުކުމް ކުރެއްވުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ހުކުމް ކުރުމުގެ ބިންގާ ރަނގަޅަށް ނޭޅިއްޖެނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިންސާފެއް ނުލިބޭނެކަން އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް އަންނާނެ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަންސާސް ހަތަރު ކޯޓަކަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކޮށްފި

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/10 (ޖޫޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ) އަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިސްލާޙަށް އިތުރު ކުރެވުނު 1-21 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން އެ ކޯޓެއްގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސްޢޫލިޔަތެއްކަން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު މިދެންނެވި އިސްލާހާއި ގުޅިގެން 2019 އޮކްޓޫބަރ 20 ވަނަ ދުވަހު މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ޢާއްމު ކުރެވުނު ޢާއްމު ސިޓީ ނަންބަރު: 11/2019 "ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ މަތިން މިއަދު ވަނީ ފަންސާސް ހަތަރު ކޯޓަކަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ހއ. ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި

 

2.jpeg

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިސްވެރިން ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށެއްގެ ކޯޓުތަކަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ހއ. ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙްކުރުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ހއ. ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށްޓަކައި ބިމެއް ކަނޑައަޅައި ބިން ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި.

1 (2).jpeg

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށްޓަކައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިއަދު ބިމެއް ކަނޑައަޅައި ބިން ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.އަބްދުﷲ ނަޒީރާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިސްވެރިން އެއަތޮޅު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބިންހަވާލުކުރި ކަމުގެ ލިޔުމާއި ހަވާލުވެލެއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާޙިދު އިބްރާހީމް އެވެ. ބިން ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަންއެވެ

ހއ. ވަށަފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މިހާރު ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލާއި އެއް އިމާރާތެއްގައެވެ. ކޯޓު ހިންގުމަށް ލިބިފައިވަނީ ދެ ކޮޓަރިއެވެ

ހއ. ބާރަށު އައު ކޯޓު އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

 

 WhatsApp Image 2020-01-18 at 10.30.15.jpeg

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިސްވެރިން ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށެއްގެ ކޯޓުތަކަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. ބާރަށު އައު ކޯޓު އިމާރާތުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ. ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.އަބްދުﷲ ނަޒީރެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ

މި ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. ހޯރަފުށީ ކޯޓު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، ހއ. އަތޮޅު ހުރިހައި ކޯޓުތަކެއްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމާއި އަދި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް ސ.ހުޅުދޫ، ރަތްވިލާގެ އަލްއުސްތާޛާ ރަޢުފާ ޙައިދަރު ޢައްޔަން ކުރަށްވައިފި

222.jpeg

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ 8 ވަނަ ނަންބަރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމަށް، ސ.ހުޅުދޫ، ރަތްވިލާގެ، އަލްއުސްތާޛާ ރަޢުފާ ޙައިދަރު ޢައްޔަން ކުރަށްވައިފިއެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވައިލައިފި

2020 ވަނަ އަހަރަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. މި މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ) ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 2-33 ގެ (ވ) އިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާގެ ދަށުން އެކުލަވާލަފައިވާ މަޖިލީހެކެވެ. މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އިދާރީ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި، އެ މަސައްކަތްތައްކުރާނީ އިދާރީ ގޮތުން މަޖިލިސް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާ މި ޑިޕާޓްމަންޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ ނަންބަރު:2019/R-1061  ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ސިސްޓަމްތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

DJA-AudioVideo20194.jpeg

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ފަހިވެފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވާޞަލާތީ ވިއުގަ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ކޯޓުތައް، އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކަކުން ގުޅައިލައި، ކޯޓުތަކުގައި ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ދިރާގާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގެ ދަށުން ގުޅައިލެވުނު 101 މެޖިސްޓްރޭޓުގައި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި އެ ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި އަހަރުގެ ރިވިއުއާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

WhatsApp Image 2019-12-19 at 10.04.18.jpeg

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2023-2019 ގައި އިތުރަށް ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ހިނގަމުންމިދާ އަހަރުގެ ރިވިއު އެކުލަވައިލުމާ ގުޅޭގޮތުން 02 ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2019 ޑިސެމްބަރު 18 އިން 19 އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2023-2019 ގައި ހިމެނޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން އެގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް ޓަކައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން އެކަށައަޅަންޖެހޭ ޕޮލިސީތަކާއި ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި، އަދި ކުރިއަށް އޮތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި އިތުރަށް ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޓަކައި ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 2019 ބާއްވައިފި

CourtAdministrators201923.jpeg

"ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 2019" މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ، މި ބައްދަލުވުމުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno