ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ދިރާގާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު " ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ނިންމުމުގެ ލިޔުން މިއަދު ދިރާގާއި ހަވާލުކޮށްފި

11.jpg

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ފަހިވެފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވާޞަލާތީ ވިއުގަ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ކޯޓުތައް، އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކަކުން ގުޅައިލައި، ކޯޓުތަކުގައި ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ދިރާގާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު " ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ނިންމުމުގެ ލިޔުން ޙަވާލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ޙަފްލާއެއް ބާއްވަވައިފިއެވެ. މިލިޔުން ދިރާގުގެ ސީ.އީ.އޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް  އިސްމާޢީލް ރަޝީދުއާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޒީރެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކަށާއި އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓްސް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވައިފި

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތައް އަދި އިދާރާތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓަށް އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓްސް އަދި މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސްގެ ލައިސަންސް މިއަދު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ( 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 17) ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭ.އެސް.ސީ) ގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ހަދިޔާކޮށްދެއްވި ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ ޖޭ.އެސް.ސީ ގެ ރައީސް ޙިސާން ހުސައިން އެވެ. އަދި ކޯޓުތަކަށް ހަދިޔާކޮށްދެއްވި ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޒީރެވެ.

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓްސް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވި ކޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު، ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ފެމިލީ ކޯޓު، ސިވިލް ކޯޓު، ޑްރަގް ކޯޓު އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ހިމެނެއެވެ. އަދި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްސް ވެސް ވަނީ މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސްގެ ލައިސަންސް ޑީ.ޖޭ.އޭ އަށާއި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އަދި މާލެ ކޯޓުތަކަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ހުރިހައި ކޯޓުތަކަކަށް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައެވެ.  

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް ލ.މާވަށް، ވިކްޓަރީހައުސް، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު ހަމަޖައްސައިފި

WhatsApp Image 2020-08-24 at 11.33.33.jpeg

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް، ލ.މާވަށް، ވިކްޓަރީހައުސް، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސި ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވި ޑރ.މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީރެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިސްލާޙަށް އިތުރު ކުރެވުނު 21-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލު އިންސާފު ޤާޢިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، ކޯޓުތަކުގައި ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

 1.jpg

ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ މިއަދު 23 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ. އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަހީދު ޢަލީ އަކީ ޝަރުޢީދާއިރާއަށް މެދުނުކެނޑި 23 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ އަކީ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މަދީނާއިން އަރަބި ބަހުގެ ރޮނގުން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އަރަބިބަހުގެ އުސްތާޛެކެވެ. އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވެސް ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Waheed PIC.jpg

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ ޝަރުޢީދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ފުރުއްވާފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓު ނަންބަރު 1 ގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމު، މަދަނީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމް، ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމް، ޢާއިލާއާ ބެހޭ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމް، ޢާއިލާ އާ ބެހޭ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ ކަމުގެ މަޤާމް، ޢާއިލާއާ ބެހޭކޯޓުގެ މަޢުޒޫނު ކަމުގެ މަޤާމް، ޚާއްޞަ މަޢުޒޫނު ކަމުގެ މަޤާމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމް، ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމުވެސް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރަށް ޚާއްސަކޮށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ ހަނދާނީ ފިލައެއްވެސް އަރުވާފައެވެ. ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އެންމެ ހިތާމަފުޅު ކުރައްވަނީ އެމަނިކުފާނު ރިޓަޔަރ ވެގެން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ މިހާލަތާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނާއިއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނާއި އެއްތަނަކުން ބައްދަލުކޮށް ނުލެވޭތީ ކަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އޮތް އެމަނިކުފާނުގެ އިލްތިމާސްއަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ތެދުވެރި ވުމަށާއި އަމާނާތް ތެރިވުމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤަވައިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ހުންނަވާނީ ޝަރުޢީދާއިރާގެ އެކުވެރިއެއް ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެލެއްވި ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ އަށް ޝަރުޢީދާއިރާގެ ހުރިހައި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާކޮށް ފުރިހަމަ ސިއްހަތާއި ކާމިޔާބީ ލިބިވަޑައިގަތުމަށް އެދެމެވެ.

އަލަށް ހުވާ ކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީން ހިންގަމުންދާ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން ނަންގަވައި ދެއްވައިފި

 

2020 ޖޫން 28 ގައި ނ. ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަރީފުގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން 3 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން) 2020 ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00-18:00 އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައި ދެއްވީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން އެވެ. މި ސެޝަނުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާއި، އިންޓަގްރިޓީ ފަދަ ތަފާތު ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރެއްވެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޓިވް މީޓިން އޮން ޓެއިލަރިންގ ދަ ޔޫއެން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޓޫލް ކިޓް ފޮރ ޖަސްޓިސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި އޮންލައިންކޮށް އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

index.jpg

 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (UNODC) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަދި  އީޔޫގެ ފަރާތުން ފަންޑުކޮށްގެން އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޓިވް މީޓިން އޮން ޓެއިލަރިންގ ދަ ޔޫއެން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޓޫލް ކިޓް ފޮރ ޖަސްޓިސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި އޮންލައިންކޮށް އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ބައްދަލުވުމެއް 2020 ޖޫން 03 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ޔޫއެން ސައުތް އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޓޫލްކިޓް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފެތޭނެހެން އެކަށައެޅުމުގައި ޔޫއެންއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި އަދި  ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ޓެރަރިޒަމްއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތްނިންމުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އޯޕަނިންގ ރިމާކްސްއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ދެއްވެވިއެވެ. އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި،ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ޖުވެނައިލް ކޯޓު އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ނާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ (NCTC) ގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭހެން 40 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުކަން ކޮށްދެއްވީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ޓެރަރިޒަމް ޕްރިވެންޝަން ބްރާންޗް ގެ އެރިއާނާ ލެޕޮރޭ އަދި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރޭޓް (ސީޓެޑް) ގެ އެޑްރިއާ ޑި ލާންޑްރީއެވެ.

ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފްކުރުމައިގުޅޭ

KR.png

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މިދުވަސްވަރުގައި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ފޯރުކޮށްދެމުން އައްނަ ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ ކަންކަމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއިއެކު This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. އަށް މެއިލް ކުރެއްވުމުން ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފޯމުތަކުގައިވާ ރެކޯޑު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 7766768 މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ގުޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެ

photo6314351968600041831.jpg

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ކޯޓުތައް އޮޓޮމޭޓުކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ކޯޓުތަކެއް އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން ފެސިލިޓީ މިހާރު ވަނީ 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ގާއިމުކުރެވިފައެވެ. އަދި ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މިދެންނެވި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެސިން ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީއަތްތަކުގެ ބަޔާންތައް ނެގި އަދި ސިއްރު ހެކިބަސް ވެސް ދަނީ ނެގެމުންނެވެ.

މި ކޯޓު އޮޓޮމޭޝަން ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުން އަވަސްވެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެތަކެއް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވި، ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެ އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި މާލޭގެ ގިނަ ކޯޓުތަކުގައި ވަނީ ހަމަޖެހިގެން ގޮސްފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޟިރުނުވެ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް 19  މާރިޗު 2020 ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޑުއެހުމެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިއީ މި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުމަށް ޝަރުޢީދާއިރާގެ ފަރާތުންނާއި އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނޫގެ ތޭރަވަނަ ބާބުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ބާއްވާ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ދައުލަތުން ސީދާ ހާޒިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޤާނޫނު ތަންދެއެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ގާއިމު ނުކުރެވި ހުރި ކޯޓުތަކުގައި މި ހިދުމަތް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި މިމަސައްކަތްތައް މާލަސްތަކެއް ނުވެ ނިމިގެންދާނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2020 މިއަދު ނިމިއްޖެ

13.png

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2020 މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ. 2020 ފެބުރުވަރީ 19 އިން 20 އަށް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަހާސިންތާގައި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ސެޝަންގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅާދެއްވިއެވެ. އަދި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަކީ އަވަހަށް އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދޭ، ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ މުހިންމުކަމާއިގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަދި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލާ އާރކް އަދި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކްގެ ފަރާތުންވެސް ޕޭޕަރެއް ހުށަހަޅާ ދެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަނޑިޔާރުގޭގެ މަސައްކަތުގެ ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމީ ހަފްލާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވައިފި

ޤަޟާއީ އަހަރު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފަނޑިޔާރުގޭގެ މަސައްކަތުގެ ފެށުން ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމީ ހަފްލާއެކެވެ. ރޭގެ ހަފްލާގައި ޤަޟާއީ އަހަރު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ބަޔަކީ ފަނޑިޔާރުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަމިއްލަ ފަރުދެއްވިޔަސް ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހި ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ނުވާނެކަން ގާނޫނު އަސާސީގައި ސާފުބަހުން ލިޔެފައި އޮންނަނީ އެސަބަބަށްޓަކައި ކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް ދުސްތޫރީ އިނާޔަތްތައް ލިބިދީފައި އޮންނަނީ އެފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުންވެސް ވަރަށް މަތިވެރި މަގުސަދުތަކެއް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ނުކޮށް އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައިކަން އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މުޅި ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ބަލާއިރު ކޯޓުތަކުން ހިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތްތަކަކަށް އިދާރީ ހިންގުން ބަދަލުވަމުން އައުން އެއީ ރައްޔިތުންނަށްލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށާއި ހުރިހައި ކޯޓުތަކެއް އެއްވިޔުގައަކުން ގުޅާލެވި ކޯޓުތަކުގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުމަށް އައި ހެޔޮ ބަދަލެއްކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރޭގެ ހަފްލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ޖުޑީޝަރީ އެޑްރެސް ވެސް އިއްވަވާ ދެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި ޤާނޫނުގެ ހުކޫމަތް ކަށަވަރުކޮށްދީ ނެގެހެއްޓުމަކީ ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކުގެ ޒިންމާއެއްނޫންކަމާއި އެ ޒިންމާއަކީ ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެވެސް ޒިންމާއެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައިފި

2.jpeg

ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައި އެ ބިން ހާވާލުކުރި ކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno