ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

mc1

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ކޯޓުތަކުން ހުއްދަ ދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، ކޯޓުތައް ވީޑިއޯކޮށް ފޮޓޯ ނެގުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ހަވީރު 5:00 ގައި ފެށި މި ޙަރަކާތުގައި، ކޯޓުތެރެ ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިތުރުން، ކޯޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމަތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ހުއްދަދޭ ތަންތަން ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު މީޑިއާގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފަހު ވަގުތު ޙާޟިރުނުވެވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފި

mediaqq

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފަހު ވަގުތު ޙާޟިރުނުވެވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކެންސަލަކޮށްފައި މިވަނީ، ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުން މިއަދު ސަލާމްގައި ތިއްބެވިކަމަށާއި، ބައެއް މެންބަރުން ފޯން ނުނަންގަވާ ކަމަށް، ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ފާއިތުވި ފަހުން ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ގުޅައި، މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމާގުޅިގެންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް 2016 ފަށައިފި

cvc2

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް 2016 މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިހަފްތާގެ ޙަރަކާތްތައް ފަށާފައިވަނީ، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ކޯޓުތަކުން ހުއްދަ ދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، ކޯޓުތައް ވީޑިއޯކޮށް ފޮޓޯ ނެގުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ސިވިލް ކޯޓަށް ކުރި ޒިޔާރަތުންނެވެ. ހެނދުނު 9:00 ގައި ފެށި މި ޙަރަކާތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތީ، "އަތްހަމަކޮށްލުން" މިނަމުގައި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާ ތަޢާރަފުވެ، އެކުވެރި މާޙައުލަކުން ބައްދަލުކޮށްލުމެވެ. މި ޙަރަކާތުގައި، ކޯޓުގެ 3 ފްލޯރ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކޯޓުތެރެ ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިތުރުން، ކޯޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމަތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ހުއްދަދޭ ތަންތަން ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް 2016: ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި މީޑިއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލަކަށް

mediaqq

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ވާންޖެހޭނީ މީޑިއާއާ ރަޙްމަތްތެރި، މީޑިއާއަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަދި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ދާއިރާއަކަށް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި، މީޑިއާގެ ބެލެނިވެރި އިދާރާތަކާ ޝަރުޢީދާއިރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް އުފެއްދުމަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ވުމާއެކު، 17 ޖުލައި 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ޖުލައި 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، "ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް" ގެ ނަމުގައި ހަފްތާއެއް ފާހަގަކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ހަވީރުނޫސް އެޖެންސީ އާގުޅޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 220/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 220/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާއަކީ، ހަވީރު ނޫހުގެ މިލްކުވެރިކަމާގުޅޭގޮތުން ބަލާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާގައި، ހަވީރު ނޫހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ، ދައުވާކުރާ ދެފަރާތް ކަމަށްވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އާއި ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަންއާއި، ދަޢުވާރައްދުވާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ އިތުރުން، މުޙައްމަދު ނަޢީމް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިލްކުވެރިކަން ބެހިގެންވަނީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ކަމަށާއި، އަދި ފައިދާގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ދަޢުވާކުރާފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި، އެމިންވަރު ނަގައިދިނުމަށާއި، ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ ހިންގުމުގައި، ދައުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ތަމްސީލް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމާބެހޭ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީ، އެ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ދަޢުވާކުރާފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ހ. ނީލްވިލާ / މާލެ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު ގެ މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-JC/06 ޤަޟިއްޔާއަކީ، ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު މެރުމަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާތީ، އެ ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

މި ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތަކީ ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދެވެ.

މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-JC/06 ޤަޟިއްޔާއިން ބެލުނު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާއަކީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1158/Cr-C/2012 ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާ ގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށް ދިނުން އެދި ހ. ލޮބީ / ކ. މާލެ، ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާގެ ދަށުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1158/Cr-C/2012 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެ ޤަޟިއްޔާއަކީ، ހ. ލޮބީ / ކ. މާލެ، ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު އިތުރު ބަޔަކާއެކު ރ. އުނގޫފާރު، ގުލްފާމުގެ، ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް ޙަމަލާދިނުމަށް ރާވައި، އެގޮތުން 01 އޮކްޓޯބަރު 2012 ދުވަހު 23:30 އާއި 02 އޮކްޓޯބަރ 2012 ދުވަހު 02:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތުގެއްގައި ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު އިތުރުބަޔަކާއެކު، ހ. ފުންވިލު ގެއަށްގޮސް ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ މަރާލާފައިވާތީ، ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކުރުމުން އެ ކޯޓުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް

މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގެ ދަށުން ޤާނޫނޫއަސާސީގެ އެންމެހައި ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން، ޢަދުލު އިންޞާފު ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު HC-IH/2015/01 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ނިންމުން، ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މި މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސެޝަން ފަށައިފި

IMG 5522

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެގޮތުން "ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުން: މުޖުތަމަޢަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް" މިނަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޝަން ފަށައިގެން ކުރިޔަށްއެބަދެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައި ކުރިއަށްދާ މިސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ފަރާތުން، ބްރިގޭޑިޔާ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރާއި، މޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން އާމިރެވެ. މިސެޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސެޝަން ފަށައިފި

t9

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޓެރެރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެގޮތުން "ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުން: މުޖުތަމަޢަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް" މިނަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޝަން ފަށައިގެން ކުރިޔަށްއެބަދެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައި ކުރިއަށްދާ މިސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ފަރާތުން، ބްރިގޭޑިޔާ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރާއި، މޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން އާމިރެވެ. މިސެޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓެރެރިޒަމްއާ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓެރެރިޒަމްއާ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 02 ސެޝަންއެއް ފެށޭ ހަފްތާގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނަށް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ މިސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ކަމާބެހޭ ރިސޯސް ބޭފުޅުންނެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި އަލިއަޅުވާލެވޭނީ، ޓްރެރިޒަމްއާއި ހައްދުފަހަނައަޅާދިއުމާބެހޭ ޤައުމީ މައްސަލައާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޓެރެރިޒަމް އޮތް ޙާލަތާއި، ޓެރެރިޒަމްއާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލް އަޤުވާމީ މައިދާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބާކަމާއި، ޓެރެރިޒަމްއާއި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމުގެ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބާކަމާއި، އަދި މިކަންކަން ހުއްޓުވަން ރާއްޖެއިން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މި 02 ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވަނީ 20 އަދި 21 ޖޫން 2016 މިދެދުހުގެ ހެނދުނު 10:30 ން މެންދުރުފަހު  14:00 އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް" ގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

haj2

މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް" ގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno