ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖުޑީޝަލް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 

16 ސެޕްޓެމްބަރ އިން 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 އަށް ކ. ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖުޑީޝަލް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އަދި ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިއްފަތު އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެޑް އިންޓެރިމް ވެރާ ހަކިމްގެ އިތުރުން ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

1

4

 

ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 100 ރަށް ގުޅާލައި، ކޯޓުތައް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް !

nec1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި (ދިރާގު) ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިޔަށް ގެންދާ 101 ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގުޅާލުމުގެ ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންމެ ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއް، އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކަކުން ގުޅާލައިފިއެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ގުޅާލާފައިވާ މި 100 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ދިރާގުން ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި 100 ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހައި ސްޕީޑް ލިންކެއް އެ ކޯޓު ތަކާއި، މި ޑިޕާޓްމަންޓާއިދެ މެދު ޤާއިމްކޮށް، އިންޓްރާނެޓް، އިންޓަނެޓް، އަދި ޕީއޭބީޢެކްސްގެ ޚިދުމަށް ދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވޭ މިފަދަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ބޮޑު ވައިޑްއޭރިއާ ވިއުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުން

އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާތީ، ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދުގެ ފަހުން ކަމަށް ވާތީ، އެވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ މުވައްޒަފުން ފަހު މަސައްކަތު ބުރާސްފަތި ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ފަހު މަސައްކަތު ބުރާސްފަތި ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިހިނގާ 2015 ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމާއެކު ނުނިމިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެމަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް 2016 ވަނަ އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ޕްލޭން ކޮށްފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު މަސައްކަތު ބުރާސްފަތި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ މާލޭގައި ހުރި ކޯޓުތަކުގެ ފާރުތަކުގައި ކުލަލައި، ދޮވެ ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ކޯޓުތަކުގެ އެތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް

dv5

ގެވެށި އަނިޔާއާ މެދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ގެވެށި އަނިޔާ އަކީ ދިވެހި މި މުޖުތަމަޢު އިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ސީރިއަސް މައްސަލައަކަށްވާތީ، މި މައްސަލަ އާ މެދު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށް އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2012/3 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ހެދުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީއާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން، 'ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖުޑިޝަލް ޓްރެއިނަރސް' ގެ ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

IMG 7793

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އާއި ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) ގުޅިގެން ބްރިޓިޝް ހައިކޮމިޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖުޑިޝަލް ޓްރެއިނަރސްގެ ނަމުގައި 3 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2021 ސެޕްޓެންބަރު 16 އިން 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ކ. ތުލުސްދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީގައި މުރާޖާއާކުރެވުނު ޖުޑިޝަލް ކަރިކިއުލަމްގައި ހިމެނޭ މޮޑިއުލްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޖުޑިޝަރީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓްރެއިނަރުންތަކެއް ތަމްރީނުކުރުމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ސުޕީރިއާރ ކޯޓުތަކާއި، މެޖިސްޓްރްޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭގޮތައް ޖުމްލަ 26 ފަނޑިޔާރުން ޓްރެއިނަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ތަމްރީނުކުރެވޭ ޓްރެއިނަރުން މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި ޓީއޯޓީ ޕްރޮގްރާމްގައި ޖިންސީ އަދި ގިންތިއަށް ނިސްބަތްކޮށް ދޭ އަނިޔާއާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި، ކޭސް މެނޭޖްމަންޓްގެ އިތުރުން ހުކުމް ލިޔާނެގޮތާ ގުޅޭ ސެޝަންތަކެއް ހިމެނޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވަނީ ކަރިކިއުލަމް ރިވިއު ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޔޫއެންޑީޕީގެ ކޮންސަލްޓެންޓް، ޖަޖް މެލްކޮމް ސިމަންސްއެވެ. 

"ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އަށް ފަނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

thumbnail image1

thumbnail image0

 20210826 130408

 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުުޤޫބާތު) ގެ 1000 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" (ނަންބަރު 02/2021) އާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް 2021 އޮގަސްްޓް 22 އިން 25 އަށް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ސެޝަންތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 01 ޖުލައި 2021 ގައި ޢާންމު ކުރެވިފައިވާ "ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އަށް 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން މި އުޞޫލަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި، މުޅި އުސޫލަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ އިތުރުން، އުސޫލު އެކުލަވާލެވުނު މަޤުސަދު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރާއިރު ފަނޑިޔާރުން ސަމާލުކަން ދެއްވަންޖެހޭ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދެވިފައިވެއެވެ.

ސިލްސިލާ ސެޝަންތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ޖުމްލަ 99 ޤާޟީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ  އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އާރިފްއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި، ގެސްޓް ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލު އާއި ޤާޟީ  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މިޞްބާޙްބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    

ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި، ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް، 17 ޖުލައި 2021 ގައި ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި، ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެއްގޮތްކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުބަދަލު ކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނަށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މި މައުލޫއާގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް (ޓީއޯޓީ) ޕްރޮގްރާމެއް، މި ހިނގާ ޖުލައި 11 އިން 15 އަށް، ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އާއި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޓީއޯޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޖުޑިޝަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ޓްރޭނަރުން ބިނާކުރުމެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މެދުވެރިކޮށް ދާއިރާގެ އެހެން ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ވީހާވެސް ގިނަ ސެޝަންތައް ބޭއްވުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، އަދި ޖިންސީ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢު އާއި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި އުޅޭއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، އަދި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މިދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ވިސްނުން މުހިންމު ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާނެއެވެ. މިގޮތުން ހިމެނިގެންދާނެ މުހިއްމު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި، އީކުއަލިޓީ އަދި އިކުއިޓީ، ސޯޝަލައިޒޭޝަން، ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ބިހޭވިއަރ، ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕިނގް، ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވިޓީ، ޖެންޑަރ ބްލައިންޑްނަސް، އިމްޕާރޝަލިޓީ އަދި އެމްޕަވަރމަންޓް ނުވަތަ ބާރުވެރިކުރުވުމާ ގުޅޭކަންކަމުގެ އިތުރުން، މި ދެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޓީ.އޯ.ޓޯ ޕްރޮގްރާމްގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ޝަރުއީ ބައެއް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 21 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގޭ މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ހަމަޖައްސަވާދެއްވާފައިވާ ކޮންސަލްޓަންޓް އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިންއެވެ.

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީގެ ދަށުން، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ސެންސިޓައިޒިންގ ސެޝަންތަކެއް ވަނީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޓްރެއިނަރސް ބިނާކުރުމުގެ ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

"ޓްރޭނިންގ ވާރކްޝޮޕް އޮން އިފެކްޓިވެ އެޖުޑިކޭޝަން އޮފް މެރިޓައިމް ކޭސަސް އިން އަ ކައިންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮންޓެކްސްޓް" ގެ ނަމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުން.

"ޓްރޭނިންގ ވާރކްޝޮޕް އޮން އިފެކްޓިވެ އެޖުޑިކޭޝަން އޮން މެރިޓައިމް ކޭސަސް އިން އަ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮންޓެކްސްޓް" ގެ ނަމުގައި 2 ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ، 'ސަޕޯރޓް ޓު މޯލްޑިވްސް އޮން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް' ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ) އާއި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން 2021 ޖުލައި 11 އިން 12 އަށް ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، މެރިޓައިމާއި ޓެރަރިޒަމްއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި އަލިއަޅުވާލާނެ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި،  މިފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް، މެރިޓައިމް މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހޯދުމާއި އެކަމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް، މެރިޓައިމް ޒޯންތަކާއި އެ ޒޯންތަކުގެ އިޙްތިޞާސްތައް، އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ދައުރާއި އިފެކްޓިވް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އާއި ބެހޭގޮތުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވލާތުގެ އެކްސްޕަރޓް ޖަޖުންގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީން އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި  ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުންގެ އިތުރުން، ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެކްސްޕާރޓް ޖަޖުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އައި.ސީ.ޓީ އިކުއިޕްމެންޓްސް ހަދިޔާކޮށްފި

Image 5.png

 

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް އާއި ބްރިޓިޝް ހައި ކޮމިޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ އައި.ސީ.ޓީ ވަސީލަތްތައް 07 ޖުލައި 2021 ވީ ބުދަ ދުވަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މިތަކެތި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.ޖޭ.އޭ) އާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑީ.ޖޭ.އޭ ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ތަކެއްޗާއި ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެލެއްވީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒްނާއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން، ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ބްރިޓިޝް ހައި ކޮމިޝަނަރ ހާރ އެކްސެލެންސީ ކެރޯން ރޮސްލަރ، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެޑް އިންޓަރިމް ވޭރާ ހާކިމް، އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއިގުޅިގެން ރަސްމިއްޔާތުގައި ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ވާރޗުއްލްކޮށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno