ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 100 ރަށް ގުޅާލައި، ކޯޓުތައް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް !

nec1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި (ދިރާގު) ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިޔަށް ގެންދާ 101 ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގުޅާލުމުގެ ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންމެ ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއް، އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކަކުން ގުޅާލައިފިއެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ގުޅާލާފައިވާ މި 100 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ދިރާގުން ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި 100 ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހައި ސްޕީޑް ލިންކެއް އެ ކޯޓު ތަކާއި، މި ޑިޕާޓްމަންޓާއިދެ މެދު ޤާއިމްކޮށް، އިންޓްރާނެޓް، އިންޓަނެޓް، އަދި ޕީއޭބީޢެކްސްގެ ޚިދުމަށް ދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވޭ މިފަދަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ބޮޑު ވައިޑްއޭރިއާ ވިއުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުން

އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާތީ، ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދުގެ ފަހުން ކަމަށް ވާތީ، އެވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ މުވައްޒަފުން ފަހު މަސައްކަތު ބުރާސްފަތި ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ފަހު މަސައްކަތު ބުރާސްފަތި ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިހިނގާ 2015 ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމާއެކު ނުނިމިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެމަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް 2016 ވަނަ އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ޕްލޭން ކޮށްފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު މަސައްކަތު ބުރާސްފަތި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ މާލޭގައި ހުރި ކޯޓުތަކުގެ ފާރުތަކުގައި ކުލަލައި، ދޮވެ ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ކޯޓުތަކުގެ އެތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް

dv5

ގެވެށި އަނިޔާއާ މެދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ގެވެށި އަނިޔާ އަކީ ދިވެހި މި މުޖުތަމަޢު އިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ސީރިއަސް މައްސަލައަކަށްވާތީ، މި މައްސަލަ އާ މެދު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށް އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2012/3 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ހެދުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ދިރާގާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު " ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ނިންމުމުގެ ލިޔުން މިއަދު ދިރާގާއި ހަވާލުކޮށްފި

11.jpg

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ފަހިވެފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވާޞަލާތީ ވިއުގަ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ކޯޓުތައް، އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކަކުން ގުޅައިލައި، ކޯޓުތަކުގައި ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ދިރާގާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު " ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ނިންމުމުގެ ލިޔުން ޙަވާލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ޙަފްލާއެއް ބާއްވަވައިފިއެވެ. މިލިޔުން ދިރާގުގެ ސީ.އީ.އޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް  އިސްމާޢީލް ރަޝީދުއާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޒީރެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކަށާއި އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓްސް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވައިފި

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތައް އަދި އިދާރާތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓަށް އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓްސް އަދި މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސްގެ ލައިސަންސް މިއަދު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ( 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 17) ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭ.އެސް.ސީ) ގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ހަދިޔާކޮށްދެއްވި ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ ޖޭ.އެސް.ސީ ގެ ރައީސް ޙިސާން ހުސައިން އެވެ. އަދި ކޯޓުތަކަށް ހަދިޔާކޮށްދެއްވި ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޒީރެވެ.

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓްސް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވި ކޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު، ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ފެމިލީ ކޯޓު، ސިވިލް ކޯޓު، ޑްރަގް ކޯޓު އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ހިމެނެއެވެ. އަދި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްސް ވެސް ވަނީ މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސްގެ ލައިސަންސް ޑީ.ޖޭ.އޭ އަށާއި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އަދި މާލެ ކޯޓުތަކަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ހުރިހައި ކޯޓުތަކަކަށް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައެވެ.  

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް ލ.މާވަށް، ވިކްޓަރީހައުސް، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު ހަމަޖައްސައިފި

WhatsApp Image 2020-08-24 at 11.33.33.jpeg

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް، ލ.މާވަށް، ވިކްޓަރީހައުސް، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސި ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވި ޑރ.މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީރެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިސްލާޙަށް އިތުރު ކުރެވުނު 21-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލު އިންސާފު ޤާޢިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، ކޯޓުތަކުގައި ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

 1.jpg

ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ މިއަދު 23 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ. އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަހީދު ޢަލީ އަކީ ޝަރުޢީދާއިރާއަށް މެދުނުކެނޑި 23 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ އަކީ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މަދީނާއިން އަރަބި ބަހުގެ ރޮނގުން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އަރަބިބަހުގެ އުސްތާޛެކެވެ. އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވެސް ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Waheed PIC.jpg

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ ޝަރުޢީދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ފުރުއްވާފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓު ނަންބަރު 1 ގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމު، މަދަނީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމް، ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމް، ޢާއިލާއާ ބެހޭ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމް، ޢާއިލާ އާ ބެހޭ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ ކަމުގެ މަޤާމް، ޢާއިލާއާ ބެހޭކޯޓުގެ މަޢުޒޫނު ކަމުގެ މަޤާމް، ޚާއްޞަ މަޢުޒޫނު ކަމުގެ މަޤާމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމް، ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމުވެސް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރަށް ޚާއްސަކޮށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ ހަނދާނީ ފިލައެއްވެސް އަރުވާފައެވެ. ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އެންމެ ހިތާމަފުޅު ކުރައްވަނީ އެމަނިކުފާނު ރިޓަޔަރ ވެގެން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ މިހާލަތާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނާއިއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނާއި އެއްތަނަކުން ބައްދަލުކޮށް ނުލެވޭތީ ކަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އޮތް އެމަނިކުފާނުގެ އިލްތިމާސްއަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ތެދުވެރި ވުމަށާއި އަމާނާތް ތެރިވުމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤަވައިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ހުންނަވާނީ ޝަރުޢީދާއިރާގެ އެކުވެރިއެއް ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެލެއްވި ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ އަށް ޝަރުޢީދާއިރާގެ ހުރިހައި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާކޮށް ފުރިހަމަ ސިއްހަތާއި ކާމިޔާބީ ލިބިވަޑައިގަތުމަށް އެދެމެވެ.

އަލަށް ހުވާ ކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީން ހިންގަމުންދާ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން ނަންގަވައި ދެއްވައިފި

 

2020 ޖޫން 28 ގައި ނ. ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަރީފުގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން 3 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން) 2020 ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00-18:00 އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައި ދެއްވީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން އެވެ. މި ސެޝަނުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާއި، އިންޓަގްރިޓީ ފަދަ ތަފާތު ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރެއްވެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޓިވް މީޓިން އޮން ޓެއިލަރިންގ ދަ ޔޫއެން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޓޫލް ކިޓް ފޮރ ޖަސްޓިސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި އޮންލައިންކޮށް އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

index.jpg

 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (UNODC) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަދި  އީޔޫގެ ފަރާތުން ފަންޑުކޮށްގެން އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޓިވް މީޓިން އޮން ޓެއިލަރިންގ ދަ ޔޫއެން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޓޫލް ކިޓް ފޮރ ޖަސްޓިސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި އޮންލައިންކޮށް އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ބައްދަލުވުމެއް 2020 ޖޫން 03 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ޔޫއެން ސައުތް އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޓޫލްކިޓް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފެތޭނެހެން އެކަށައެޅުމުގައި ޔޫއެންއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި އަދި  ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ޓެރަރިޒަމްއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތްނިންމުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އޯޕަނިންގ ރިމާކްސްއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ދެއްވެވިއެވެ. އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި،ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ޖުވެނައިލް ކޯޓު އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ނާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ (NCTC) ގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭހެން 40 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުކަން ކޮށްދެއްވީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ޓެރަރިޒަމް ޕްރިވެންޝަން ބްރާންޗް ގެ އެރިއާނާ ލެޕޮރޭ އަދި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރޭޓް (ސީޓެޑް) ގެ އެޑްރިއާ ޑި ލާންޑްރީއެވެ.

ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފްކުރުމައިގުޅޭ

KR.png

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މިދުވަސްވަރުގައި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ފޯރުކޮށްދެމުން އައްނަ ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ ކަންކަމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއިއެކު This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. އަށް މެއިލް ކުރެއްވުމުން ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފޯމުތަކުގައިވާ ރެކޯޑު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 7766768 މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno