އިދާރާގެ ވެރިން

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
މުހައްމަދު ޝުޖާޢު
އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސަރވެއިލެންސް

3340868

 

އަޒްހަތު ރުޝްދީ
ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީ

ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް

3390726

އައިޝަތު ޔުޝްފާ ޝާކިރު
ޑިރެކްޓަރ

ސީ.ޖޭ.އޭ ބިއުރޯ

3340833

 

މުހައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސަރޗް

3340820

 

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޑިރެކްޓަރ

ޖުޑީޝަލް އާރކައިވް

3340065

 

އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް

3340989

އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު
ލީގަލް އޮފިސަރ

ލީގަލް އެންޑް ސަޕޯޓް

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

3340833

އަޙްމަދު ޢައްޒާމް ސައީދު
ޑިރެކްޓަރ

ނެޓްވަރކް މެނޭޖްމަންޓް

3340996

 

އަޙްމަދު ޢަލީ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޕްރޮޕަޓީ މެއިންޓެނަންސް

3340787

 

ޢަލީ އާދަމް
ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

3340801

 

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ފްރަންޓް އޮފީސް

3340810

މަރިޔަމް ނަޣްމާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް

3340881

 

ކިނާނަތު ޢަލީ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޕްރޮކިއުމަންޓް

3340870

 

ފާޠިމަތު މިޒްނާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ރިސާރޗް

3340825

 

ޢަބްދުލްވާޙިދު އިބްރާހީމް
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަަރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް

3340842