ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޓަކައި ކެނެޑާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ކެނެޑާގެ ޖުޑީޝަރީގެ ފަސް ތަޖުރިބާކާރުން، މާލޭގައި ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި އިރުޝާދު ދެއްވި ކެނެޑާގެ ފަސް ތަޖުރިބާކާރުންނަކީ ފެޑެރަލް ޖުޑީޝަލް އެފެއަރޒް ކެނެޑާގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ މރ. މާރކް ގިރޯޒް، ނިއުފައުންޑްލޭންޑާއި ލެބްރެޑޯރގެ ކޯޓް އޮފް އެޕީލްގެ ޗީފް ޖަސްޓިސް ޖޭ. ޑެރެކް ގްރީން، ނިއު ބްރަންސްވިކްގެ ކޯޓް އޮފް އެޕީލްގެ ފަނޑިޔާރު ޖޭ. ސީ. މާރކް ރިޗަރޑް، ޤާނޫނު ޑްރާޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އޭންވަރ އެމޯން، އަދި ފެޑެރަލް ޖުޑީޝަލް އެފެއަރޒް ކެނެޑާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްސްގެ ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ މިސް ނަޓާލިއާ ހޮރޮޑެޓްސްކީ އެވެ.

"ޖުޑީޝަލް އިންޑިޕެންޑެންސް، އެކައުންޓެބިލިޓީ އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް" ގެ ނަމުގައި 04 އޮކްޓޯބަރު 2012 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ ނަލަހިޔާ ހޮޓަލުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ބައެއް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި، އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައެއް ބޭފުޅުންނެވެ.

މި ވޯރކްޝޮޕްގައި، ކެނެޑާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު އޮންނަ ގޮތާއި، ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިނގާގޮތާ ބެހޭގޮތުން ބައިވެރީންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި، މި ދެކަންތައް އަރައިރުން ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން އިންތިޒާމުތައް ކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރީންނާ މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލުތައް ޙިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

Bandeyri Pay Link


ކުށާއި ދަރަނީގެ ރިކޯޑު ސާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

images ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމް

ނޯޓް

  • ރެކޯޑު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ މި ޑިޕާޓްމެންޓުގެ އީމެއިލް
    records@judiciary.gov.mv އަށެވެ.
  • ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ޖަދުވަލު ފޯމު 1 ހުށަހަޅާއިރު، ހުރިހައި ކޯޓުތަކުން (ޖުވެނައިލް ކޯޓު ފިޔަވައި) ރެކޯޑު ބެލެވޭނީ ކުށާއި ދަރަނީގައި ފާހަގަ ލުމުންނެވެ.

  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކަށެވެ.

3340811, 3340812, 3340813, 3340904

ފޭސްބުކް

IMAGE ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް އިޞްލާޙްކުރުމުގެ މަގުޗާޓް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި
ބުދަ, 01 މޭ 2019
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިސް ވަފުދެއް ތުރުކީ ވިލާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ބުރާސްފަތި, 14 މާޗް 2019
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާނާގުޅޭ
އާދީއްތަ, 19 މާޗް 2017
ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލައިގެންފި
ބުދަ, 21 ޑިސެމްބަރ 2016
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ހުށަހެޅި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޤާނޫނީ ވަކީލު އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ހަމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
ބުރާސްފަތި, 06 އޮކްޓޯބަރ 2016
ޤާނޫނީ ވަކީލު، އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ބުދަ, 27 މާޗް 2019
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE "ހައްދުންމަތި ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢަކަށް، މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ސެމިނަރ ފެށިއްޖެ
އަނގާރަ, 24 އޭޕްރީލް 2018
ލ. އަތޮޅަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި،... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް 37 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށް ފަހު މުސްކުޅިކުރައްވައިފި
ބުދަ, 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 37 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައިލައިފި
ބުދަ, 04 ޑިސެމްބަރ 2019
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ކޯޓު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވައިފި
އަނގާރަ, 03 ޑިސެމްބަރ 2019
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno