ސެކިއުރިޓީ ބަލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ - ޑްރަގް ކޯޓު

06-06-2017 - 39733

ސެކިއުރިޓީ ބަލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ - ފެމިލީ ކޯޓު

06-06-2017 - 66608

ސެކިއުރިޓީ ބަލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ - ސިވިލް ކޯޓު

06-06-2017 - 33028

ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ރެކްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު

26-04-2017 - 198-f-2017-10

ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ރެކްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު

20-04-2017 - 198-f-2017-9

ނ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

28-02-2017 - d12c-2017-02

ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

22-02-2017 - q10c-a-2-17-03

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯތުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

16-02-2017 - 198-f-2017-6

މ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

14-02-2017 - 43806

އއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

08-02-2017 - u2mc-a-2017-02

ފ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

30-01-2017 - l6mc-d-2017-03

ތަފާސް ހިސާބުފޮތް ޗާޕްކުރުމާގުޅޭ

26-01-2017 - 198-f-2017-4

ބޭންކުއެޓް ޗެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާއިގުޅޭ

26-01-2017 - 198-f-2017-5

އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

25-01-2017 - 14-a-2017-2

ދެ ފާޚާނާ ބްލޮކެއް ނަގައި އެތަން މަރާމާތުކުރުމާގުޅޭ

25-01-2017 - 198-e-201703

ވ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

23-01-2017 - j03c-2017-02

ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

23-01-2017 - qtoc-a-2017-02

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގެތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާގުޅޭ

19-01-2017 - 198-e-201702

ޅ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

19-01-2017 - g2mc-n20r7t02

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގެތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ

28-12-2016 - 73167

އިއުލާނާ ގުޅިގެން ދެވޭ މައުލޫމާތު ޝީޓް (I98-E/2016/151) (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކުރުމާގުޅޭ)

15-12-2016 - 61723

އިއުލާނާ ގުޅިގެން ދެވޭ މައުލޫމާތު ޝީޓް (I98-E/2016/150) (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކުރުމާގުޅޭ)

08-12-2016 - 94288

އިއުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު (ސ.ހުޅުދޫ ނުވަތަ މީދޫއިން 3 ކޮޓަރީގެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަ ހޯދުމާގުޅޭ)

06-11-2016 - 198-e-2016-145

ށ. މިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ ކުދިދޮރުތަކުގައި ބްލައިންޑްސް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި)

27-10-2016 - c-16-c-2016-07

ސ. ހުޅުދޫ ނުވަތަ ސ. މީދޫ އިން 3 ކޮޓަރީގެ 3 ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި

17-10-2016 - 198-e-2016-142