ޕަބްލިކޭޝަން

 • ނަން:
  ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިން މޯލްލްޑިވްސް އަ ޖުޑީޝަލް ޕާސްޕެކްޓިވް 2016
 • ފޮތް:
  /doing_biz.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 13
 • Size:
  Size: 2.1 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ބަޖެޓް ރިޕޯޓް 2017
 • ފޮތް:
  /budget_rpt.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 43
 • Size:
  Size: 4.0 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ކޭސް މެނޭޖް ކުރިގޮތުގެ އުސްއަލިތައް
 • ފޮތް:
  /dhivhyps.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 32
 • Size:
  Size: 2 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޕާފޯމަންސް ރިޕޯޓް
 • ފޮތް:
  /dhip.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 16
 • Size:
  Size: 1.3 MB
 • Download:
 • ނަން:
  އަތްމަތީ ފޮތް - ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝާން
 • ފޮތް:
  /foiy.jpg
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 52
 • Size:
  Size: 4.5 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޖުޑީޝަލް ޕްލޭނަރ 2016
 • ފޮތް:
  /jdiary.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 34
 • Size:
  Size: 3.0 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޖުޑީޝަލް ޕްލޭނަރ 2017
 • ފޮތް:
  /jdiary2.png
 • No. of Pages:
  44
 • Size:
  3.61 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ސްޓްރެންގތަނިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ސްޓްރީމްލައނިންގ ފޯ ހައި ޕާފޯމަންސް
 • ފޮތް:
  /str.png
 • No. of Pages:
  20
 • Size:
  2.33 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބު 2016
 • ފޮތް:
  /stat_2016_dhi.png
 • No. of Pages:
  14
 • Size:
  1.61 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ސްޓެޓިސްޓިކްސް އޮފް ދަ ޖުޑީޝަރީ 2016
 • ފޮތް:
  /stat_2016_eng.png
 • No. of Pages:
  15
 • Size:
  315 KB
 • Download:
 • ނަން:
  ސްޓްރެންގތަނިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ސްޓްރީމްލައނިންގ ފޯ ހައި ޕާފޯމަންސް ރިޕޯޓް
 • ފޮތް:
  /str2.jpg
 • No. of Pages:
  14
 • Size:
  2.21 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ރިފޯމް - ފުރަތަމަ 365 ދުވަސް
 • ފޮތް:
  /jar3651.jpg
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 56
 • Size:
  Size: 8.11 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ރިފޯމް - ފުރަތަމަ 365 ދުވަސް - ސްޕްރެޑްސް
 • ފޮތް:
  /jar3651.jpg
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 29
 • Size:
  Size: 8.0 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގެ ޕާފޯމަންސް ރިޕޯޓް 2016
 • ފޮތް:
  /perf_rpt_2016_s.jpg
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 24
 • Size:
  Size: 686 KB
 • Download:
 • ނަން:
  ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގެ ޕާފޯމަންސް ރިޕޯޓް 2016 (އިނގިރޭސި)
 • ފޮތް:
  /perf_rpt_2016_s_e.jpg
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 24
 • Size:
  Size: 200 KB
 • Download: