ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖުޑީޝަލް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

16 ސެޕްޓެމްބަރ އިން 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 އަށް ކ. ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖުޑީޝަލް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އަދި ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިއްފަތު އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެޑް އިންޓެރިމް ވެރާ ހަކިމްގެ އިތުރުން ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.