ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި، ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް، 17 ޖުލައި 2021 ގައި ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި، ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެއްގޮތްކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުބަދަލު ކުރުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ،  ދެ ސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ސެޝަން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މ. އަދި އދ. އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށާއި ކޯޓުތަކަށް އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ސެޝަން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަށެވެ. މިގޮތުން، މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 11 މެޖިސްޓްރޭޓުން، އަދި ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ ތެރެއިން 55 ބޭފުޅުން މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވައި، ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ޝަކީލާއި، ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދާއި، ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މިޞްބާޙް އާއި ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް އެވެ. އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އާރިފެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށްވެސް މި އަހަރުތެރޭގައި މިކަމާއި ގުޅޭ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވައިފައެވެ.