ސަރކިއުލަރ 1/2019 – މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (މެމްސް) ޤާއިމުކޮށް ބޭނުންކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާގުޅޭ