ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ސެޝަން

ޑީޖޭއޭގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ސޮސައިޓީ އޮފް ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން އިން މިއަދު ވަނީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ބެހޭގޮތުން ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ސެޝަނަކީ ކޮވިޑް19 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައާއި މި ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްކޮޅުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާފައިވާ ސެޝަނެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ އެކި އެކި ސެޝަންތައް މުޅި ޖުޑިޝާރީއަށް ބަހާލައިގެން ހިންގުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.