އިދާރާގެ އިސްވެރިން

 Rizna

 ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ

 ފޮޓޯ  ނަން  މަޤާމް  ސެކްޝަން
 2  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝުޖާޢު  އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސަރވެއިލެންސް 3340868
SUHAD3.jpg 

އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު 

ލީގަލް އޮފިސަރ  ލީގަލް އެންޑް ސަޕޯޓް  3340833
4   އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސަރޗް 3340820
 5  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ އާކައިވް  3340065
 6  އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރައުޝަން  ޑިރެކްޓަރ  ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް 3340850 
Ahmed Mohamed Photo.jpg  އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
Aisthu Hussain.jpeg  އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ފްރަންޓް އޮފީސް 3340810
 Azhath1.jpeg އަލްފާޟިލާ އަޒްހަތު ރުޝްދީ   ޑިރެކްޓަރ ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ  
Nagma.jpg  އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނަގްމާ   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް   3340881
Ali Mahir.jpg  އަލްފާޟިލް ޢަލީ މާހިރު ސީނިއަރ ނެޓްވޯކް އިންޖިނިއަރ  ނެޓްވަރކް މެނޭޖްމަންޓް 3340991 
SUHAD3.jpg  އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު ލީގަލް އޮފިސަރ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  3340845
 10  އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕޮރޮގްރާމަރ  ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮފްމަންޓް 3340801 
 aliahmed  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮޕަޓީ މެއިންޓެނަންސް 3340787 
 Ameera.jpg  އަލްފާޟިލާ އަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް

3340810 
      މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 3340830 
15 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާޙިދު އިބްރާހިމް އެސިސްޓެންޓް ޕޮރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް 3340842
 4  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ރިސަރޗް 3340825 
 Kinaanath 4.jpg އަލްފާޟިލާ ކިނާނަތު ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް  3340870