އިދާރާގެ އިސްވެރިން

 1     ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރު
 ފޮޓޯ  ނަން  މަޤާމް  ސެކްޝަން  ގުޅޭނެ ނަންބަރު
 2  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝުޖާޢު  އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ސެކިއުރިޓީ  3340868
 3

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އައްބާސް މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ޝަރީޢާ 3340782
 4  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ ފައިނޭންސް 3340881
 5  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ އާކައިވް  3014512
 6  އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރައުޝަން  ޑިރެކްޓަރ  ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް  3340850
16   ޑރ.މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ  3340870
 7  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަމީން  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  ނެޓްވަރކް މެނޭޖްމަންޓް  3340991
 8 އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު ލީގަލް އޮފިސަރ އޯޑިޓް  3340845
 9 އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް ލީގަލް އޮފިސަރ ލީގަލް / މީޑިއާ  3340833
 10  އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕޮރޮގްރާމަރ  ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮފްމަންޓް  3340801
 11  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހައުސް ކީޕިންގ  3340787
 12  އަލްފާޟިލާ އަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  3340810
 13  އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ފަޒީލް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖުޑީޝިއަލް ޓްރޭނިންގ އެންޑް ރިސާރޗް  3340825
 14  އަލްފާޟިލާ ޘަމްރާ މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސްޓެޓިސްޓިކް  3340825
 15  އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާޙިދު އިބްރާހިމް  އެސިސްޓެންޓް ޕޮރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް  3340842
antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno