ސޯޝަލް މީޑިއާ

 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް:

- ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްއަކީ www.judiciary.gov.mv އެވެ.

- ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓަކީ judiciarymv  އެވެ.

- ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓަކީ mvjudiciary އެވެ.

- ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓަކީ judicialadministration އެވެ.