ތާރީޚް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން އިންތިޒާމު ކުރެވެމުން އައިގޮތް:

 

 • 2015: ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމަށް ޙަސަން ސަޢީދު ޙުސައިން ހަމަޖެއްސެވުން.
 • 2013: ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިބްރާހީމް އަޙްމަދު މަނިކު މަގާމުން ވަކިވުން.
 • 2011: 14 މާޗް 2011 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SC-RU/02 ރޫލިންގްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 90، 91، 92، 93 އަދި94 ވަނަ މާއްދާ އުވާލައިކުރިއެކޭ އެއްފަދައަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SC-RU/02 ރޫލިންގްއާ އެއްގޮތަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށަށް ގެންދެވުން.
 • 2010: 21 އޮކްޓޯބަރ 2010 ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު" ގެ 90 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަލުން އުފެއްދުން.
 • 2009: ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަގާމަށް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު މަނިކު ހަމަޖެއްސެވުން.
 • 2008: 2 ޑިސެމްބަރު 2008 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންމަބރު 2008/SC-RU/01 ރޫލިންގް އިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އުވާލާ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުން.
 • 2008: 1 އޮކްޓޯބަރ 2008 ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 "ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު" ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް އުވާލައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އުފެއްދުން.
 • 2008: މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން 07 އޯގަސްޓް 2008ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އުވާލުން. އަދި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސް އުފެއްދުން
 • 1996: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
 • 1993: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުން.
 • 1968: މަޙްކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އަށް ބަދަލުކުރެއްވުން.
 • 1934: ވުޒާރަތުލް ޙައްޤާނިއްޔާ ގެ ނަން، މަޙުކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާއަށް ބަދަލުކުރެއްވުން.
 • 1932: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީ ފާސްވެ ވުޒާރަތުލް ޙައްޤާނިއްޔާ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް) އުފެއްދެވުން. އަދި ވަޒީރުލް ޙައްޤާނިއްޔާގެ ގޮތުގައި އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން އިސްކުރެވުނެވެ
sakarya escort
beylikduzu escort istanbul escort beylikduzu escort atakoy escort
anne porno
sakarya escort
evden eve nakliyat
free porn videos
konya escort
bodrum escort bayan
antalya bayan escort
sex watch