ގުޅުއްވުމަށް

ތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހުންނަނީ މ.ތީމުގޭގެ އުތުރުފަރާތުގައެވެ. ޢާއްމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މޭޒުތައް (ރިސެޕްޝަން) ހުންނާނީ އާބުރުޒު މަގުން ވަދެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތީމުގޭގެ 03 ނަންބަރު ދޮރާށިން ވަދެގެން ވައަތްފަރާތަށް އަޅާއިރު ކަނާތްފަރާތުން ފެންނަ ފުރަތަމަ ދޮރުން ވަދެވޭ ސަރަޙައްދުގައެވެ.

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރަންޖެހޭ ފަރާތް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އެޑްރެސް ކުރާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ އަށެވެ.

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:    3340770

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި:

ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 ން 14:00 އަށް.

ރަމަޟާން މަހު ސަރުކާރު ރަސްމީ ގަޑިއާއި އެއްގޮތަށް.