ގުޅުއްވުމަށް

ތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހުންނަނީ މ.ތީމުގޭގެ އުތުރުފަރާތުގައެވެ. ޢާއްމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މޭޒުތައް (ރިސެޕްޝަން) ހުންނާނީ އާބުރުޒު މަގުން ވަދެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތީމުގޭގެ 03 ނަންބަރު ދޮރާށިން ވަދެގެން ވައަތްފަރާތަށް އަޅާއިރު ކަނާތްފަރާތުން ފެންނަ ފުރަތަމަ ދޮރުން ވަދެވޭ ސަރަޙައްދުގައެވެ.

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރަންޖެހޭ ފަރާތް

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް ފޮނުވާ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އަށެވެ.

directory

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި:

ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 ން 15:00 އަށް.

ރަމަޟާން މަހު ސަރުކާރު ރަސްމީ ގަޑިއާއި އެއްގޮތަށް.

sakarya escort