ކޮމިޓީތައް

ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ:

 • ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުالله ޢައްބާސް މުޙައްމަދު
 • ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު
 • އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ފައިޞަލް އާދަމް
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް ރައުޝަން
 • އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަބްދުالله ނާޝިދު
 • ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރަމަރ ޢަލީ އާދަމް
 • ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ހައިލަމް މުޙައްމަދު

 

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ:

 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރ އަސްރާރު
 • އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ސުހާދު
 • އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަބްދުالله ނާޝިދު
 • ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރަމަރ މުޙައްމަދު އަމީން
 • ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢަލީ
 • އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު އިބްރާހީމް

 

 މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ:

 • ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޚާލިދު ޤާސިމް
 • އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަބްދުالله ނާޝިދު
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޘަމްރާ މުޙައްމަދު

 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ:

 • ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުالله ޢައްބާސް މުޙައްމަދު
 • އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ފައިޞަލް އާދަމް
 • އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަބްދުالله ނާޝިދު
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
 • ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢަލީ
 • ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ހައިލަމް މުޙައްމަދު

 

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ:

 • އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ސުހާދު
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޘަމްރާ މުޙައްމަދު
 • ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ހައިލަމް މުޙައްމަދު

 

އައި.ސީ.ޓީ ކޮމެޓީ:

 • ކޮމްޕިއުޓަރ ޕޮރޮގްރާމަރ އަޙްމަދު ފަޒީން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މުޙައްމަދު އިފްހާމް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނިޝަން ޢަލީ މާހިރު
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނިޝަން މުޙައްމަދު ޝާހް
mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
istanbul escort istanbul escort sirinevler escort istanbul escort beylikduzu escort
sex watch
porno