ކޮމިޓީތައް

ނަން
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިމްރާން ވަޖުދީ
ސިވިލް އިންޖިނިއަރ އަލްފާޟިލާ އަސްރާރު
ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ވާހިދު އިބްރާހިމް